חוק חדלות פרעון

תוכן עניינים

במהלך חודש ספטמבר 2019, נכנס לתוקפו חוק חדלות פירעון החדש. 

החוק משנה מציאות וסדרי עולם ומביא רפורמה מקיפה בתחום פשיטות הרגל, חדלות הפירעון בישראל.

בחוק. חדלות פירעון מוגדרת כ"מצב כלכלי שבו חייב אינו יכול לשלם את חובותיו במועדם, בין אם מועד פירעונם הגיע ובין אם לאו, או שהתחייבויות החייב, לרבות התחייבויות עתידיות ומותנות שלו, עולות על שווי נכסיו".

לפנינו חוק מודרני ועדכני, שהותאם לכלכלה הישראלית. תוך הסדרת כל הפקודות והחוקים בתחום דיני חדלות הפירעון, לפני כניסת החוק לתוקף, התבססו במידה נכרת על פסיקת בתי המשפט לאורך השנים.

מטרתו העיקרית של החוק היא שיקומו הכלכלי של החייב, מטרה שתביא תועלת למשק ובנוסף מקדמת ערכים חברתיים נוספים. עיקרון זה אפילו עולה משם החוק: חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

החוק מתבסס על תפיסה, שלפיה כישלון ביכולת הפירעון של החייב היא "תאונה כלכלית" שיכולה לקרות לכל אחד והיא לא מטילה עליו כתם מוסרי.

יחד עם זאת, המחוקק קבע גם כי כל מקרה ייבחן לגופו. במקרים בהם יימצא כי המקור לחדלות הפירעון הוא התנהלות פסולה של החייב, יינקטו נגד החייב צעדים מתאימים, כולל אכיפה פלילית.

במסגרת ההליך נעשה גם ניסיון להבדיל בין שתי קבוצות חייבים: חייבים שנקלעו למצב כלכלי קשה עקב התנהלות פיננסית לא נכונה ו"רמאי חוק" – חייבים המנסים לנצל את המערכת בכדי לקבל שירותים או כספים מבלי לשלם עליהם ולאחר מכן להכריז עצמם כפושטי רגל. כחלק מהרפורמה, בעלי חובות גדולים, יגיעו בכל זאת לבתי המשפט כבעבר, אבל יעמדו בפני שופט בית משפט השלום שיוכשר במיוחד לטיפול בחדלות פירעון. חייבים אלה, שבית המשפט מזהה שאינם פעלו בתום לב, ישלמו את כל הסכום, בתוספת ריביות כבדות לנושים הקטנים ולא יקבלו הפטר עד שכל הסכום שולם.

מטרה נוספת של החוק היא הגדלת אחוזי הגבייה לנושים – 

סדר גביית החוב לפי החוק:

  • חוב לבנקים (75% מהסכום)
  • חוב לנושים הקטנים
  • חוב למדינה
  • 25% מהחובות שנותרו לבנקים
 

בנוסף החוק מאפשר לנושים קטנים להוסיף ריביות בסדר גודל זהה לזה שגובים הבנקים על כספים שלא שולמו בזמן. אך מה ניתן לעשות אם לחייב לא קיים רכוש שאותו ניתן לממש? במקרה זה יתכן ויקבל "הפטר חובות".

חלק גדול מההליכים בבית המשפט יעברו להתנהל בידי גורמים מנהליים. למשל: הליכי חדלות פירעון קטנים יחסית, בהיקף חובותת של עד 150,000 שקלים, יתנהלו מול רשם ההוצאה לפועל. 

שאר ההליכים, יתנהלו מול "הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי" והוא אחראי על ניהולם השוטף של הליכים מסוג זה.

הליך של בדיקה שאחריו יינתן ליחיד צו הפטר 

במסגרת החוק, הליך חדלות הפירעון מחולק לשתי תקופות. תקופה ראשונה היא תקופת הבדיקה, במהלך תקופה זאת, ייבחן המצב הכלכלי של החייב והתנהלותו לפני ההליך ובהליך. התקופה תחל עם מתן "צו פתיחת ההליכים", שבמהלכה יוקפאו ההליכים נגד "היחיד".

בסיום תקופת הבדיקה, תיקבע ליחיד תכנית לשיקום. עם השלמת תכנית השיקום, החייב מקבל הפטר מכל חובותיו. ככל שיימצא שלחייב אין יכולת לשלם לנושיו את החובות, החייב יופטר מהם באופן מיידי.

במסגרת תכנית השיקום, יינתנו הוראות לעניין ניהול הנכסים של החייב ומימושם, יינתן לחייב צו תשלומים וינתנו הוראות לעניין הפעלת עסקיו. בנוסף, ינתנו הוראות לגבי השתתפותו בתכנית הכשרה כלכלית, שתאפשר לו ללמוד מהטעויות שהובילו אותו למצבו.

בין הגשת בקשה לצו פתיחת הליכים לבין מתן הצו, נקבעה החובה לנסות לגבש הסדר תשלומים. בכדי לנסות ולסיים במהירות את ההליכים נגד היחיד ולחסוך בכך את העלויות שבניהול ההליכים, תוך מיצוי האפשרות לגבות את החוב ולמנוע שימוש לרעה בהליך.

הסדר תשלומי החייב יתבסס על הסכמה ורצון שלו ושל הנושים. במקרים מסוימים, ניתן יהיה לאשר הסדר תשלומים גם בהסכמת רוב הנושים וללא הסכמה מוחלטת שלהם.

ככל שלא יושג הסדר תשלומים, רשם ההוצאה לפועל ייתן צו לפתיחת הליכים. עם קבלת הצו, יתנהלו ההליכים כפי שהם מתנהלים בפני הממונה.

מהו הפטר חובות?

"צו הפטר" מאפשר לחייב להפרע מחובותיו לנושים אם לא ניתן לממש רכוש על מנת לסגור חוב זה במסגרת התהליך בהוצאה לפועל. חובות אלה לא כוללים קנסות, דמי מזונות או חוב שנוצר במרמה ומתוך ניסיון לקבל הלוואה מבלי להחזירה או לקבל שירותים מבלי לשלם עבורם. 

שיקום כלכלי לחייבים

במסגרת החוק, הנוקט בגישה שיקומית, במשך ארבע שנים יאלצו החייבים לשלם חלק מחובותיהם לנושים על פי יכולותיהם הכלכליות. בזמן הזה, לפי החוק, החייבים ילמדו התנהלות כלכלית נכונה ותכנון תקציבי. חלק ניכר מהחייבים יוכלו אחרי ארבע שנים ששילמו את חובותיהם לחזור לחיים רגילים ללא עיקולים וסנקציות כלכליות ולקבל הפטר משארית החוב.

חייבים חלשים, חייבים שאינם משתכרים סכום גבוה עשויים לקבל סעד נוסף מבית המשפט, תשלום של החוב במשך שנה ולאחר מכן יקבלו הפטר מהחוב כולו. בניגוד למצב בעבר, שחובות היו עוצרים את היכולת של אדם או עסק להשתקם כלכלית בגלל ריביות גבוהות שהצטברו. החובות ישולמו באופן חלקי ויאפשרו לכל אדם להשתקם.

נציין, כי אם בית המשפט התרשם כי הכניסה לחוב התבצעה במכוון, החייב ייאלץ לשלם לאורך זמן את החוב בתוספת ריביות ובדומה לתהליך איחוד תיקים. הנכסים שניתן להנזיל על מנת לכסות את החוב ימומשו ותהליך היציאה מהחוב יתעכב בשנים רבות. 

לאור מכלול השינויים הללו קיימת חשיבות גבוהה ביותר לשימוש בשירותי עו"ד חדלות פירעון ופשיטת רגל המציג בצורה נכונה את תהליך ההסתבכות שגרם לכם להיכנס לחוב ומאפשר לכם לצאת ממנו. 

מי שומר על תקינות תהליך גביית החובות?

בכדי לוודא כי רב הנכסים הנמצאים בידי החייב ימומשו, כונס הנכסים הרשמי הוגדר כגוף האחראי על שמירת התקינות והיעילות של ההליכים לפי החוק. בניגוד לשנים קודמות בהן לכונס הרשמי לא הייתה סמכות ממשית להפעיל את סמכויותיו ולבצע פעולות אכיפה, היום ניסיון להימנע מתשלום חוב יחשב כעבירה פלילית. כך שהמדינה העניקה אפשרויות הרתעה מתקדמות יותר לגוף האמון על מימוש הנכסים, לצד הגנה על בעלי עסקים ואנשים פרטיים שנקלעו לחוב בתום לב.

תחילת תהליך יציאה מהחוב

אדם פרטי או עסק שנקלעו לחוב מתחילים תהליך ארוך לסילוק החוב, זה מתחיל בפתיחה של תיקי הוצאה לפועל כנגד החייב. אם החייב לא יכול לשלם את החובות בתוך זמן קצר, החוב תופח למיימדים עצומים בשל הריבית הגבוהה של ההוצאה לפועל. לכן, ככל שאפשר, באמצעות סיוע של עו"ד חדלות פירעון ושיקום כלכלי החוב מחולק לתשלומים.

אילו סנקציות מבוצעות כנגד החייב?

עד לתקופה שבה מוסדר החוב, נמצאות בידי הנושה אפשרויות רבות לפגוע באורח חייו של החייב עד לתשלום החוב. חלק מההגבלות נועדו למנוע את התחמקותו משתלום החוב כמו צו עיכוב יציאה מהארץ או הגבלת חשבון בנק. הגבלות אחרות נועדו לוודא כי החוב ישולם, כגון: עיקול על משכורתו של החייב, עיקול על בית החייב, עיקול על הפנסיה או עיקול על נכסים נוספים – רכבים, משרדים וכו'.

סופו של ההליך יקבע בצו לשיקום כלכלי.

אילו שירותים מבוצעים על ידי עורכי דין חדלות פירעון ופשיטת רגל?

כשחייב מתחיל לעבוד עם עו"ד המסייע לו לצאת מהחובות ולהיות מוגדר במעמד של יחיד מוגבל אמצעים – יוכל להסתייע באחד מהשירותים הבאים:

– מחיקת חובות. 

– הסדרים מול רשויות. 

– הסדר תשלומים.

– איחוד תיקים.

– הסדר נושים.

– הסדר בנקים.

– חדלות פירעון /פשיטת רגל.

– פירוק חברה.

– יצוג בהוצאה לפועל. 

– שיקום כלכלי.

– ביטול הגבלות ועיקולים. 

– ביטול צו עיקוב יציאה מהארץ.

– ביטול עיקול משכורת.

– ביטול הגבלה על רישיון הנהיגה.

– ביטול עיקול חשבון בנק.

– ביטול עיקול מיטלטלין.

– ביטול צו הבאה ופקודת מאסר במסגרת הליכי הוצל"פ.

– אישור לניהול חשבון בנק חדש.

– בקשה בחשבון הבנק לקבלת כרטיס דביט קארד והוראת קבע.

– בקשה והתנגדות לצו פינוי מבית החייב.

– השבת כספים שעוקלו ו/או נתפסו.

– המשך תשלום על רכב משועבד.

– הגנה על פיקדון חיילים משוחררים.

– טיפול בכספי תאונות דרכים ו/או תאונת עבודה.

– הגנה על קופת גמל/ קרן הפנסיה או פידיון קרן השתלמות ופיצויי פיטורין.

– הפחתת דמי מזונות.

– הפחתת צו תשלומים ככל שאינו תואם את מצב החייב.

– מענה למכתבי התראה המופנים לחייב מטעם נושים.

– בקשות לבית המשפט, תצהירים ויצוג בדיונים במידת הצורך.

– ניהול התיק ברשות מינהלית / בית המשפט.

– צו הפטר.

– יישום צו ההפטר בכל הערכאות לרבות הוצאה לפועל ורשויות המדינה.

לסיכום: חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי יוצר מהפכה ממשית בדיני חדלות הפירעון. 

אם הסתבכת בחובות, דע לך כי יש פתרון ומענה תוך לווי משפטי צמוד ועד לפתרון סופי ומלא.

* המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. 

צריכים ייעוץ או ייצוג משפטי?
צוות המשרד ישמח לעמוד לשירותכם!